Aktualności

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor/Inspektor ds. technicznych Aktualności
2lipiec

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor/Inspektor ds. technicznych

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor/Inspektor ds. technicznych

 

Zgodnie z art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260), oraz Zarządzeniem Nr 12/2012 Dyrektora Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach.

 

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor/Inspektor ds. technicznych

 

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy – minimum 1 rok,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, ustawy – prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego,
 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 • biegła obsługa komputera, pakietu Office,
 • obowiązkowość, dokładność, systematyczność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie własnego samochodu.

 

 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Nadzór nad eksploatowanymi obiektami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi.
 • Nadzór nad grupą konserwatorów zatrudnionych w Zakładzie w tym: zlecanie wyjazdów służbowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, zużycia paliwa pojazdów i sprzętu, zapotrzebowania na części zamienne oraz ubezpieczenie taboru mechanicznego oraz bieżące dokumentowanie wykonywanych robót i usuwanych awarii.
 • Prowadzenie spraw inwestycyjnych oraz bieżących w terenie w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Zakład.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji lub zadań zleconych przez Urząd Gminy w Jerzmanowicach w tym postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, współdziałanie w zakresie prowadzenia spraw z referatami Urzędu Gminy w Jerzmanowice.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi opiniującymi i nadzorującymi zadania realizowane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej sieci, przyłączy wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 • Nadzór nad systemem monitoringu pojazdów służbowych, pracy sprzętu oraz zużyciem paliwa.
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym.
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z bieżącą wymianą wodomierzy.
 • Bieżące zaopatrzenie w materiały niezbędne do usuwania awarii oraz bieżącej wymiany na obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Kontrole w terenie oraz prowadzenie działań w zakresie zmniejszenia strat wody poprzez monitorowanie obiektów wodociągowych.
 • Nadzór nad istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Kontrola nad sprzętem powierzonym konserwatorom.
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych, statystycznych we własnym zakresie oraz innych zleconych przez Głównego Księgowego.
 • Obsługa strony internetowej Zakładu.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce pracy: Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach,
 • planowany czas pracy: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo),
 • wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,
 • rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze oraz praca w terenie wymagająca dużego stopnia samodzielności, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, praca w terenie w zakresie realizowanych zadań,
 • możliwe wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (curriculum vitae),

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) kwestionariusz osobowy,

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),

g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboru,

j) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24 lub pocztą na adres zakładu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. technicznych w terminie do dnia 16.07.2018 r. do godz. 16.00. Decyduje data i godzina wpływu do zakładu.

Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP.

 

 1. Inne informacje:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 3895023 lub drogą elektroniczną pisząc na adres:

biuro@zwgjerzmanowice.pl.

 

Marcin Synowiec

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

Jerzmanowice, dnia 2 lipca 2018 r.

 

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor/Inspektor ds. technicznych

1 sierpień Woda z wodociągu publicznego Szklary jest niezdatna do użycia tj. do picia, kąpieli i innych celów higienicznych

Poprzednia wiadomość:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

26 sierpień Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych