Aktualności

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor/Inspektor ds. technicznych Aktualności
10sierpień

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor/Inspektor ds. technicznych

Zgodnie z art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), oraz Zarządzeniem Nr 12/2012 Dyrektora Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach.

 

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor/Inspektor ds. technicznych

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. staż pracy – min. 2 lata,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. biegła obsługa komputera i pakietu Office,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, ustawy – prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego,
 2. znajomość obsługi programu DISTRICTUS – opłaty za wodę,
 3. znajomość zagadnień technologii oczyszczania ścieków dla biologicznych oczyszczalni przepływowych oraz typu SBR,
 4. preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunku ochrona środowiska lub budowlane w specjalności sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne,
 5. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 6. obowiązkowość, dokładność, systematyczność,
 7. doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym do planowanego zakresie zadań,
 8. doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych,
 9. posiadanie prawo jazdy kat. B.
 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Prowadzenie rozliczeń należności za wodę i ścieki u wszystkich odbiorców,
    w szczególności:

 • ewidencjonowanie sprzedaży, księgowanie wpłat oraz egzekucja należności z tego tytułu,
 • prowadzenie ewidencji nowych odbiorców.
 • aktualizacja danych odbiorców.
 • rozliczanie inkasenta z poszczególnych tras.
 • przygotowywanie zestawień ze sprzedaży do celów podatkowych.

b. Przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

c. Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, bieżąca obsługa petentów.

d. Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym.

e. Prowadzenie ewidencji i sporządzanie rocznych raportów dotyczących strat wody.

f. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarki odpadami oraz wydatków strukturalnych.

g. Sporządzanie sprawozdawczości zleconej przez Głównego Księgowego w zakresie obejmującym prowadzone sprawy.

h. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą wymianą wodomierzy, zamawianiem i rozliczaniem zużytych części.

i. Zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego.

j. Nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn
   i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków.

k. Aktywny udział przy rozwiązywaniu problemów technologicznych oraz usuwaniu awarii zaistniałych w oczyszczalniach      ścieków.

l. Nadzór i kontrola wyników badań zleconych oraz wykonywanych w laboratorium oczyszczalni.

m. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapytań ofertowych oraz uczestnictwo w postępowaniach     przetargowych.

n. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego Zakładu i powierzonego mienia komunalnego.

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat,
 3. miejsce pracy: Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach,
 4. planowany czas pracy: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo),
 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,
 6. rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze oraz praca w terenie wymagająca dużego stopnia samodzielności, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, praca w terenie w zakresie realizowanych zadań,
 7. możliwe wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (curriculum vitae),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. oryginał kwestionariusza osobowego,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboru,
 10. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz ze zgoda następującej treści: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji na temat stanu mojego zdrowia zawartych w przekazanym przeze mnie orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Powyższa zgoda jest dobrowolna  i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  1282 z późn. zm.).

 1. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24 lub pocztą na adres zakładu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. technicznych w terminie do dnia 20.08.2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

 1. Informacja o wyniku naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP.

 1. Inne informacje.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 389-50-23 lub drogą elektroniczną pisząc na adres:

biuro@zwgjerzmanowice.pl

 

Janusz Jędrusiak

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

Jerzmanowice, dnia 10 sierpień 2020 r.

 

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z siedzibą przy ul. Rajskiej 24.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia w  Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia naboru i zatrudnienia. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 3 miesiące od momentu ogłoszenia wyników. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania,  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_PRACOWNIKA_UBIEGAJACEGO_SIE_O_ZATRUDNIENIE-1

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Przerwa w dostawie wody w miejscowości ŁAZY, JERZMANOWICE UL. GRANICZNA I UL. SARNI STOK

11 sierpień Przerwa w dostawie wody w miejscowości ŁAZY, JERZMANOWICE UL. GRANICZNA I UL. SARNI STOK

Poprzednia wiadomość:
Przerwa w dostawie wody w miejscowości CZUBROWICE - POLESIE

29 sierpień Przerwa w dostawie wody w miejscowości CZUBROWICE - POLESIE