Aktualności

Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia Aktualności
16kwiecień

Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

z dnia 17 grudnia 2018 roku


w sprawie: uchwalenia „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia”

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152, z zm. poz. 1629 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z zm. poz. 1000, 1349,1432)

uchwala się co następuje

§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała XXI/179/04 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Do pobrania:

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

22 maj Ogłoszenie - nowe taryfy

Poprzednia wiadomość:
Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

4 maj OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Konserwator maszyn i urządzeń, elektromonter