Historia

Historia

O firmie

Pierwszym dyrektorem zakładu była Pani Maria Grzyb, pełniąc funkcję do roku 2008 gdzie na stanowisko został powołany Pan Wojciech Bosak. W roku 2009 nowym dyrektorem zakładu został wybrany Pan Marek Krasowski pełniąc to stanowisko przez trzy lata. Obecnym dyrektorem zakładu jest Pana Marcin Synowiec.

W roku 2000 zakład eksploatował sieć wodociągową o długości 109,7 km oraz 2567 przyłączy wodociągowych, ujmując 331,3 tyś m3 na rok. W roku 2003 po oddaniu do użytkowania pierwszego etapu oczyszczalni ścieków w Żarach oraz wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości 22,6 km w roku 2005 zakład eksploatował 249 przyłączy kanalizacyjnych. Z końcem roku 2005 ilość wody ujmowana ze studni głębinowych wyniosła 356,7 tyś m3 na rok, a ilość przyłączy wzrosła do 2752 szt. W chwili obecnej zakład eksploatuje 9 ujęć głębinowych oraz trzy hydrofornie sieciowe.

Z końcem roku 2010 gmina Jerzmanowice-Przeginia przekazał zakładowi do eksploatacji oczyszczalnie ścieków rozbudowaną o 2 i 3 etap z łączną przepustowością Qdmax = 910 m3/d. Ścieki do oczyszczalni dopływają z miejscowości Racławice, Czubrowice, Przeginia, Gotkowice, Jerzmanowice Kolonia-Czołowa.  

Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz upływ 16 lat od powołania zakładu Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dniem 28 kwietnia 2011 r. zmieniła uchwałę w sprawie utworzenia zakładu. Uchwała weszła w życie z dniem 30.06.2011 r.

527,3 tyś m3 na rok to ilość pobranej wody z ujęć głębinowych w roku 2015 która była tłoczona do 126 km sieci wodociągowej a następnie do 3289 odbiorców. Przyłączy kanalizacyjnych eksploatowanych przez zakład było 851 szt. a łączna długość sieć kanalizacji sanitarnej wynosiła 34,3 km. W skład sieci kanalizacji sanitarnej wchodzi 10 sieciowych przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych.