Aktualności

Kilka ważnych słów o kanalizacji...
23czerwiec

Kilka ważnych słów o kanalizacji...

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z przyjemnością informuje, że mieszkańcy Jerzmanowic ochoczo rozpoczęli przyłączanie się do  nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W ciągu 2 miesięcy do sieci włączyło się ponad 100 posesji.  Ponadto złożone zostało ponad 190 wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci z czego wydano 170 warunków technicznych. Mieszkańcy, którzy już przyłączyli się do sieci, cenią sobie przede wszystkim wygodę oraz możliwość pozbycia się nieprzyjemnych zapachów z posesji, szczególnie przy opróżnianiu szamba. W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich mieszkańców Jerzmanowic oraz Sąspowa z dostępem do sieci kanalizacyjnej, do zgłaszania wniosków
i przyłączanie się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

→ Nadal obowiązuje uproszczona procedura uzyskania warunków przyłączenia i odbioru przyłącza. Wystarczy zadzwonić do Zakładu Wodociągów Gminnych w Jerzmanowicach aby zarejestrować wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są przygotowywane przez pracowników Zakładu, po ich podpisaniu można przystąpić do prac budowlanych. ←

Do przyłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej pozostało jeszcze około 200 gospodarstw domowych. W miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kolejnego odcinka kanalizacji zbiorczej, co pozwoli na przyłączenie dalszych 60 posesji do sieci.

Pamiętajmy, że kanalizacja to nie tylko działanie proekologiczne i ułatwienie życia ale także obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2): „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy Gminy Jerzmanowice – Przeginia, którzy mają taką możliwość przyłączają się do sieci kanalizacyjnej.

Nadal funkcjonuje ponad 160 gospodarstw domowych, które od kilkunastu lat notorycznie ignorują ustawowy obowiązek, w tym ponad 100 posiadających studzienki na własnej  posesji. Coraz częściej otrzymujemy informacje o nielegalnym zrzucie ścieków z szamba do studzienek kanalizacyjnych, niestety bez wskazania sprawcy. Taki proceder to niestety dodatkowy koszt oczyszczania ścieków bez ponoszenia opłaty, a więc obciążający wszystkich przyłączonych do sieci mieszkańców. 

W najbliższym czasie Zakład Wodociągi Gminne wspólnie z Urzędem Gminy podejmą ustawowe czynności zmierzające do zmiany tego niekorzystnego stanu. Gmina posiada odpowiednie instrumenty prawne i egzekucyjne do wymuszenia ustawowego obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Przypomnijmy tylko, że na podstawie wspomnianej już ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy ma prawo wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej a także egzekucji tej decyzji w trybie art. 5 ust. 7 i 9 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1) wskazanej powyżej ustawy: Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Od tej pory, aby uniknąć sytuacji w której właściciele gospodarstw podpiętych do sieci kanalizacyjnej ponoszą dodatkowe koszty za tych niepodpiętych, a nielegalnie z nich korzystających, służby gminne będą egzekwować przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w zakresie nieczystości ciekłych na terenie prywatnych posesji. Zakład Wodociągi Gminne zamierza ze swej strony wyposażyć szczególnie podejrzane miejsca w system monitoringu, który umożliwi namierzenie przypadków nielegalnego zrzutu ścieków.

Przypominamy również, że na portalu Gminy Jerzmanowice – Przeginia istnieje zakładka z linkiem  do portalu „Ekointerwencja” gdzie można sygnalizować przypadki nielegalnego zrzutu ścieków  https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem: https://www.zwgjerzmanowice.pl/, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje i wzory dokumentów.

                                                                                                                                                                               

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Oszczędzajmy wodę!

23 czerwiec Oszczędzajmy wodę!

Poprzednia wiadomość:
Uchwała nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

7 czerwiec Uchwała nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia