Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego - Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących Aktualności
16marzec

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego - Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
- USŁUGI -

"Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni ścieków w Żarach oraz Oczyszczalni ścieków w Szklarach w 2021 roku"

 

BEZPOŚREDNI LINK DO ZAMÓWIENIA:

KLIKNIJ TUTAJ -


 Opis zamówienia:

1. Zamówienie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni ścieków w Żarach oraz Oczyszczalni ścieków
w Szklarach w 2021 roku”

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

Główny przedmiot:

90513600-2 - Usługi usuwania osadów

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

3. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych:

 • osadów ściekowych o kodzie 19 08 05,
 • osadów z zawartością tzw. skratek o kodzie 19 08 01,
 • osadów z zawartością piaskowników o kodzie 19 08 02,

pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Żary oraz z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Szklary, w sposób określony w ofercie wykonawcy, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych.

4. Zamówienie obejmuje także transport opisanych w pkt 3 osadów ściekowych ze wskazanych powyżej oczyszczalni ścieków oraz udostępnienie szczelnych kontenerów  w celu ciągłego gromadzenia osadów na oczyszczalniach. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga ciągłego udostępnienia co najmniej 3 kontenerów w następującej konfiguracji:

 • dwóch kontenerów, np. hakowe, samowyładowcze (jeden o wielkości 12-20m3 na osad oraz jeden o wielkości 3-5 m3 na skratki i piasek) na plac oczyszczalni ścieków w Żarach,
 • jednego kontenera (o wielkości 12-20 m3 na osad) na plac oczyszczalni ścieków w Szklarach.

Kontenery powinny przystosowane do rodzaju zastosowanego środka transportu umożliwiającego samo-załadunek kontenera.

5. Przewidywana, szacunkowa ilość osadów w skali roku, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi:

a)    Ustabilizowany osad ściekowy (Nr kodu – 190805) - ok. 350 Mg,

b)    Osad ściekowy – skratki (Nr kodu – 190801)  - ok.  13 Mg

c)    Osad z zawartością piaskowników (Nr kodu – 190802) - ok. 32 Mg

Ilość osadów przeznaczonych do wywozu i zagospodarowania w skali miesiąca to średnio:

a)    Ustabilizowany osad ściekowy (Nr kodu – 190805)  - ok. 29,2 Mg,

b)    Osad ściekowy – skratki (Nr kodu – 190801)  - ok. 1,1 Mg,

c)    Osad z zawartością piaskowników (Nr kodu – 190802) -  ok. 2,7 Mg.

Powyższe ilości są uzależnione od pory roku i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalniach.

6. Stosowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o odpadach” oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

7.Oferent musi posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) odpowiednio w zakresie przetwarzania odpadów, zagospodarowania osadów ściekowych oraz transportu osadów ściekowych.

8. Oferent musi posiadać aktualne  zezwolenia  i dopuszczenia związane z realizacją zadania zgodnie z ustawą o odpadach a w szczególności:

 • zezwolenia na transport osadów, 
 • pozwolenia na prowadzenie działalności przetwarzania odpadów,
 • zezwolenia na zagospodarowanie osadów ściekowych.

9. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany do oznaczania  w każdej karcie przekazania odpadów rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad oraz kod odpadu.

10. Wywóz osadów odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu (z częstotliwością uzgodnioną w drodze porozumienia stron). Obowiązek odebrania osadów od Zamawiającego aktualizuje się za każdym razem, z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego (w formie telefonicznej lub pisemnej). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie maksymalnym do 72 godzin od momentu otrzymania informacji o zapotrzebowaniu.

11. Odbiór osadów będzie potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów (wg aktualnych wzorów kart zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa) sporządzaną każdorazowo przy odbiorze osadów w systemie Bazy Danych o Odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia każdej partii odebranych osadów i sporządzenia na tę okoliczność dokumentu.

12. Po odebraniu przez Wykonawcę komunalnych osadów ściekowych od Zamawiającego pełna odpowiedzialność za nie, przechodzi na Wykonawcę.


 Sposób oraz termin złożenia oferty

 1. Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy Zakupowej „Logintrade”.
 2. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia i załączniki.
 3.  Termin składania ofert – 24.03.2021r.godz. 10.00
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Do czasu zakończenia terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Wycofanie oferty należy wnieść za pomocą Platformy Zakupowej. Sposób, w jaki powinna zostać wycofana oferta, opisany został w zakładce „Instrukcje” w pliku „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji”.

 Termin otwarcia ofert:

1. Termin otwarcia ofert przez Zamawiającego - 24.03.2021r.godz. 10.30.

2. Otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania dostępnego po zalogowaniu się na platformie Zakupowej i następuje po wskazaniu określonego pliku, który ma zostać odszyfrowany.

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Przerwa w dostawie wody - JERZMANOWICE, UL. DOŁY

17 marzec Przerwa w dostawie wody - JERZMANOWICE, UL. DOŁY

Poprzednia wiadomość:
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego - Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących

15 marzec Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu