Aktualności

Ogólne wytyczne do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych w Jerzmanowicach i Sąspowie
23czerwiec

Ogólne wytyczne do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych w Jerzmanowicach i Sąspowie

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach przedstawia ogólne wytyczne do wykonania przyłącza kanalizacyjnego do nowo powstałej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów:

 • Przyłącz kanalizacyjny należy wykonać w oparciu o warunki techniczne określone przez ZWG
  w Jerzmanowicach.
 • Włączenie do istniejącej studni wykonać za pomocą szczelnego przejścia (in situ) poprzez nawiercenie koronką DN160 do betonu (studnie betonowe) lub do plastiku (studnie plastikowe). Dopuszcza się wpięcie bezpośrednio w kinetę pod warunkiem odpowiedniego wyprofilowania kinety. Odpływ z przyłącza skierować bezpośrednio do kinety za pomocą kolana w przypadku wpięcia kaskadowego. Nie dopuszcza się skierowania ścieków na spocznik kinety.
 • Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek należy wykonywać jako szczelne, uniemożliwiając infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
 • Zagłębienie przyłączy kanalizacyjnych powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu, minimalna wysokość przykrycia przyłącza kanalizacyjnego powinna wynosić 1,20 m, licząc od wierzchu rury.
 • Przy przykryciu mniejszym niż 1,20 m konieczne jest ocieplenie przewodu (materiałem termoizolacyjnym np. łupkami poliuretanowymi), zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.
 • Spadki ułożenia kanałów powinny wynosić min. 1,5 cm do 15 cm na 1 metrze.
 • Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur litych PVC-U Ø 160 mm o klasie sztywności obwodowej SN8.
 • W przypadku likwidacji szamba należy je niezwłocznie zasypać lub zdemontować.
 • Zabrania się rozkuwania studni betonowych oraz wycinania szlifierką otworów w istniejących studniach, ponieważ jest to niezgodne ze sztuką budowlaną i powoduje utratę gwarancji udzieloną przez wykonawcę sieci kanalizacyjnej. W przypadku jej uszkodzenia koszty naprawy lub jej wymiany pokrywa wykonawca przyłącza.
 • Każdorazowa zmiana kierunku przepływu na trasie przyłącza wymaga montażu studni rewizyjnej PE/PP min Ø 400 mm – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie.
 • Studnie kanalizacyjne dostosować do montażu w terenie w zależności od jego przeznaczenia, tj. poprzez zastosowanie odpowiedniej klasy włazów i pierścieni odciążających.
 • Skrzyżowanie przyłącza kanalizacyjnego z infrastrukturą podziemną (gaz, kable teletechniczne, prąd) należy zgłosić odpowiedniemu zarządcy sieci oraz uzyskać stosowny protokół odbioru.
 • Należy zachować odległość minimum 0,20 m w świetle między krzyżującym się uzbrojeniem podziemnym.
 • Przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej, należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki zlokalizowanych na wewnętrznej instalacji.
 • W dniu odbioru technicznego wymaga się przedstawienia rachunku z wypompowania szczelnego zbiornika bezodpływowego z nieczystości płynnych. Rachunek nie może być starszy niż 2 dni przed datą odbioru technicznego. Wywóz nieczystości ciekłych należy zlecić firmie upoważnionej do świadczenia w/w usług na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia (http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/wykaz-firm-zajmujacych-sie-wywozem-odpadow-i-nieczystosci.html).
 • Przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania przyłącza kanalizacyjnego, wykonawca zgłasza pisemnie w tut. Zakładzie termin wykonywania robót (Druk ZWG-05) wraz z wnioskiem o zawarcie umowy (Druk ZWG-06). Druki do pobrania pod  adresem (http://wwww.zwgjerzmanowice.pl/strefa-klienta/druki-i-formularze/)
 • Wykonane podłączenie należy zgłosić do odbioru technicznego w trakcie wykonawstwa na otwartym wykopie tj. przed zasypaniem rurociągów. W przeciwnym wypadku należy wykonać inspekcję TV kanału wykonanego przyłącza w obecności przedstawiciela ZWG.
 • Wykop należy zasypać po dokonaniu odbioru technicznego i naniesieniu dokładnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy dostarczyć do ZWG w terminie 3 miesięcy od daty odbioru.
 • Zabrania się wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz ścieków w postaci gnojowic zwierzęcych.

 

 Osobą odpowiedzialną za dokonywanie odbiorów przyłączy kanalizacyjnych jest:

Sławomir Klimas – Inspektor ds. technicznych, tel. 668 838 541.

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Wesołego Alleluja!

3 kwiecień Wesołego Alleluja!

Poprzednia wiadomość:
Przerwa w dostawie wody - JERZMANOWICE, UL. DOŁY

17 kwiecień Przerwa w dostawie wody - JERZMANOWICE, UL. DOŁY