Taryfy za wodę i ścieki

Taryfy za wodę i ścieki

 

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie- organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.152.2018 z dnia 24.04.2018 r. ogłoszoną
w dniu 16.05.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Taryfa weszła w życie w dniu 24.05.2018 r.

 

Od dnia 24.05.2020 r. do dnia 23.05.2021 r. za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązują następujące stawki:

  1. Ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę (24.05.2020 r. - 23.05.2021 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa ZW 1

(gospodarstwa domowe)

3,58

3,87

11,06

11,94

2

Grupa ZW 2

(cele przeciwpożarowe)

3,34

3,61

5,67

6,00

 

2. Ceny dotyczące odprowadzania ścieków od 24.05.2020 r. do 23.05.2021 r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa OŚ 1

(gospodarstwa domowe)

6,29

6,79

11,06

11,94

2

Grupa OŚ 2

 (Zakłady pracy)

6,29

6,79

11,06

11,94

3

Grupa OŚ 3

 (przydomowe przepompownie ścieków)

5,99

6,47

11,06

11,94

 

Do wyżej podanych cen i stawek dolicza się podatek VAT od towarów i usług w obowiązującej wysokości.